Kavelruilcoördinator/gebiedsmakelaar Midden-Delfland

2014 - heden

Contactpersoon: Ienze Koekkoek

 

De gemeente Midden-Delfland wil het agrarische cultuurlandschap beschermen, omdat het van groot belang is voor de leefomgeving van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De melkveehouderij is hierin cruciaal. De gemeente werkt nauw samen met LTO Delflands Groen.

 

In het kader van de Bestuurlijke Overeenkomst IODS is het project Grondinstrument opgezet. Doel is om het open agrarische gebied te stimuleren met behoud van een economisch duurzame agrarische sector. Een concrete maatregel is om vrijwillige kavelruil te stimuleren. De gemeente heeft de financiële middelen om als Grondbank te kunnen optreden, door tijdelijk gronden te kopen. Ienze Koekkoek is daarvoor de coördinator. Daarnaast kijkt hij of voor een agrarische ondernemer nog andere zaken gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld groene en blauwe diensten, toeristisch-recreatieve zaken etc. Ienze zet deze ondernemer dan op het juiste spoor. Verder wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in het gebied, zoals de planvorming rondom de Blankenburgtunnel, boerderijverplaatsingen en dergelijke.

 

Weidevogelbeheer is een belangrijk thema in Midden-Delfland. Heel actueel is het zoeken naar methoden om langjarig weidevogelbeheer te integreren in de agrarische bedrijfsvoering. Op dit moment worden enkele modellen ontwikkeld met afspraken voor 30-jarig weidevogelbeheer.

 

Er loopt een project onder leiding van Ienze voor het opzetten van een 'Grondgebruikersbank Hof van Delfland'.  Grondeigenaren en - gebruikers ontwerpen samen een transparant systeem van eisen en criteria om grond in beheer of huur/pacht uit te geven.