De bureaus

De gebiedsmakelaars zijn werkzaam bij verschillende bureaus, elk bureau biedt een andere expertise.

Cultuurland Advies

Cultuurland Advies heeft jarenlange ervaring met het werk van gebiedsmakelaar. Het bureau is gespecialiseerd in het zijn van generalist. We vinden het van belang om vanuit de kernkwaliteiten van het gebied én van de mensen die er wonen en werken aan de slag te gaan. Het verhaal en de fysieke kwaliteit van het gebied kan als gemeenschappelijke drager dienen voor vele projecten en samenbindende activiteiten. Specifieke aandacht voor het landschap & cultuurhistorie zit bij Cultuurland Advies in de genen. Het kan een belangrijke bouwsteen zijn voor de verdere ontwikkelingen van het gebied. Generalistisch denken en werken en als specialist voor landschap & cultuurhistorie kan Cultuurland Advies een stevige basis leggen bij gebiedsontwikkeling.   


Optifield

Optifield heeft een breed pakket aan diensten voor advisering in het landelijke gebied. We zijn gespecialiseerd in kavelruil en grondverwerving, agrarisch structuuronderzoek, inrichting van het landelijk gebied, plattelandsvernieuwing, project- en procesbegeleiding. Wij zijn in staat om op keukentafelniveau te acteren, maar ook op een hoger schaalniveau met groepen ondernemers, overheden en belangenbehartigers. Omdat de medewerkers van Optifield andere banen hebben gehad in diverse functies, is er brede ervaring binnen het bureau voorhanden. De betrokkenheid van de medewerkers bij Optifield is groot. Wij zijn een flexibel inzetbare groep professionals.


ROM3D

Gebiedsmakelaardij is het bij elkaar brengen van (soms tegengestelde) belangen. Rom3D hecht er sterk aan verschillende partijen met verschillende achtergronden aan tafel te krijgen en gelijkwaardig te laten meepraten. Wij vinden het daarom van belang het kennisniveau bij iedereen op voldoende niveau te brengen. Wij gebruiken hiertoe verschillende (technologische) middelen om complexe gebiedsvraagstukken inzichtelijk te maken voor iedereen. Dit zijn onder andere Virtual Reality, GIS en diverse online tools. Wanneer men gelijkwaardig is geïnformeerd ontstaat een level-playing-field. Hieruit kan gewerkt worden aan gezamenlijk gedragen en realistische gebiedsplannen.